ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 50-60 ปี เข้าร่วมอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น ประจำปี 2561

ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 50-60 ปี เข้าร่ว […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนว […]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศ […]

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนยุค Digital

กองบริหารงานบุคคลขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัต […]

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าชั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน

ด้วยกองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์หนังสือสำนักงานคณะ […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme