โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ”

ด้วยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ตั

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ป

แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 2

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏ

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)

กรมบัญชีกลางขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๑.๔/ว ๑

การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เพื่อเตรียมความพ

ประกาศผลการเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการสวัสดิการ

ด้วยกองบริหารงานบุคคล ขอส่งประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกส

การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560”

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ลงนามกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในข้อตกลงโครงการสว

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครพนักงานขาย ประจำร้าน UTK Shop

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์