Posts: 268

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 2. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 5. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร กรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพฯ
 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองบริหารงานบุคคล
 7. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองกลาง
 8. ประชาสัมพันธ์กฎหมายสำนักงบประมาณ
 9. ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
 10. ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
 11. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโครงการ Professional Development Programme for Teachers and Support Staff
 12. ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
 13. ประชาสัมพันธ์ โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 14. ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๒
 15. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล
 16. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง
 17. ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 18. รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการที่ประสงค์เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2562
 19. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
 20. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโครงการ Professional Development Programme for Teachers and Support Staff
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme