Posts: 242

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร
 2. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 3. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “สังคมสูงอายุหลากหลายมิติ ประจำปี ๒๐๑๙”
 4. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
 6. ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒)
 8. ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 9. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒
 10. แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก
 11. การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๔”
 12. ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
 13. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร
 14. ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 15. การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562”
 16. รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
 17. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
 18. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 19. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
 20. การตอบและเผยแพร่แบบสำรวจการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๒ เพื่อประเมินมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme