Posts: 224

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
 2. การตอบและเผยแพร่แบบสำรวจการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๒ เพื่อประเมินมหาวิทยาลัย
 3. ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 4. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 5. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
 6. ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข.
 7. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 8. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 9. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน
 10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ
 12. การเสนอแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
 13. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๒
 14. การส่งข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๒
 15. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาวิชาการ “เรื่อง” สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน
 16. ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
 17. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโครงการเตรียมการจัดตั้ง English Training Center Management
 18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครัั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 19. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 20. ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme