Posts: 203

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 2. ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ Home Loan
 3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562
 4. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
 5. ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 6. ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 7. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
 8. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
 9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
 10. แจ้งรายชื่อและข้อมูลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์งานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 11. การรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
 12. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 13. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
 14. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่
 15. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 16. ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
 17. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
 18. ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 20. ประกาศรายชื่อบุคลากรเกษียณอายุราชการประจำปี 2562
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme