Posts: 306

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และเสวนาวิชาการ “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน”
 2. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
 3. ขอเชิญชวนลูกจ้างประจำของส่วนราชการสมัครเป็นสมาชิก กสจ.
 4. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งวิชาการ
 5. ประกาศบุคลากรเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 6. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
 7. รายงานผลการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุมศึกษาฯ
 8. ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ
 9. ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ
 10. การส่งบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2
 11. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ
 12. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 13. ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประจำปี ๒๕๖๒
 14. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 15. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
 16. การเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563
 17. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
 18. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 19. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 20. ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme