ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Persions’ Eletronic Filing)

ตามที่กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบ […]

ประชาสัมพันธ์ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการไปศ […]

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ […]

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด สามารถดูได้ โดยเข้าไปที่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบ […]

ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพล […]

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนั […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme