ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพล […]

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนั […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับสมัครเลือ […]

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะทำงานเตรียมควา […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยา […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ […]

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning)

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการ […]

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาฯ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักง […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme