ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะดำเนินการประเ […]

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสำเนาหนังสือ ด […]

แจ้งการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบข้อตกลงการประเ […]

คำสั่ง สกอ. เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากสำนักงา […]

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Persions’ Eletronic Filing)

ตามที่กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบ […]

ประชาสัมพันธ์ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการไปศ […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme