ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: ข่าวการอบรม/สัมมนา

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาเชิงวิ […]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาวิชาการ “เรื่อง” สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุ […]

แจ้งรายชื่อและข้อมูลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์งานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก […]

การรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสม […]

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2562

ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme