ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: ข่าวการอบรม/สัมมนา

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรอายุระหว่าง 50 – 60 ปี เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ […]

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิชิตเป้าหมาย

ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดโครง […]

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6

ตามที่ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาล […]

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครง […]

ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 50-60 ปี เข้าร่วมอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น ประจำปี 2561

ขอเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 50-60 ปี เข้าร่ว […]

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนยุค Digital

กองบริหารงานบุคคลขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัต […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme