ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เดินทางไปยังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทดลองงาน ต่อสัญญาจ้าง และการเลื่อนเงินเดือนประจำปี สามารถรับชมภาพแบบ Slide Show ได้ คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme