แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 และ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมอา่คารสำนักงานอธิการบดี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  1. บันทึกข้อความ แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
  2. ตารางโครงการทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
  3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme