ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้อง R301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้อบรมเกี่ยวกับเรื่องตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถรับชมแบบภาพสไสด์ได้ คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme