ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme