การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme