ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 ช่วงระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2561 บัดนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 4 ราย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

  1. ข้อมูลผู้สมัครหมายเลข 1
  2. ข้อมูลผู้สมัครหมายเลข 2
  3. ข้อมูลผู้สมัครหมายเลข 3
  4. ข้อมูลผู้สมัครหมายเลข 4
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme