แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริอนงค์ แสงศรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme