ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่องกำหนดการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่องกำหนดการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ
  2. แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้ง (สค.๑) [pdf file]
  3. แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้ง (สค.๑) [doc file]
  4. แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง / ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง / เปลี่ยนหน่วยเลือกตั้ง
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme