ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เรื่อง เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme