ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ (แบบ คสค.1)
  3. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ (แบบ คสค.2)
  4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ เรื่อง คุณสมบัติของคณบดีคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบบ คสค.3)
  5. ใบสมัคร แบบ คสค.4.1 (word) (pdf)
  6. ใบเสนอชื่อ แบบค สค.4.2 (word) (pdf)
  7. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้น แบบ คสค.5 (word) (pdf)
  8. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง แบบ คสค.6
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme