โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนมาก ที่ นร 1013.3/1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 มาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 รายละเอียด ดังนี้

  1. หนังสือประทับตรา กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0579.15/0140 แจ้งประชาสัมพันธ์
  2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme