การส่งข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นควรประสานแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ และขอให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียด ดังนี้

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme