ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme