รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโครงการ Professional Development Programme for Teachers and Support Staff

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ Professional Development Programme for Teachers and Support Staff เมื่อวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2562 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ รายละเอียด คลิกที่นี่ี

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme