รายงานผลการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุมศึกษาฯ

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทำวิจัยสถาบัน เรื่อง “การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษากับความต้องการกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013” รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme