ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งวิชาการ

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกรอกข้อมูลในแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ เสนอชื่อผ่านหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งส่งเอกสารอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ หรืองานวิจัย ส่งกลับมายังกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อกองบริหารงานบุคคลจะดำเนินการนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme