พนักงานมหาวิทยาลัย

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

 

การบรรจุเข้าทำงาน การต่อสัญญาจ้าง การประเมิน และการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง เกณฑ์คะุแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

 

การเปลี่ยนตำแหน่ง การเพิ่มวุฒิ และการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนตำแหน่ง และการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๖

 

การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๐ เรื่อง วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา

 

การเทียบประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เครื่องแบบและบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศ ก.บ.พ. ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ประกาศ ก.บ.พ. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๒

  ประกาศ ก.บ.พ. ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

 ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ – ขั้นสูง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำ – ขั้นสูง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 หลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง บัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

 กฏกระทรวง กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

 

เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme