พนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว

การบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้

  แบบรายงานปริมาณงาน พนักงานเงินรายได้  

  แบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้  

 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

 

การบรรจุเข้าทำงานพนักงานเงินรายได้

  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว

  แบบรายงานปริมาณงาน ลูกจ้างชั่วคราว  

 

ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง บัญชีค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗

 ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง ปรับค่าจ้างบุคลากรที่จ้างด้วยเงินรายได้

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme