การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

ข้อควรทราบ

  ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่ 

  ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ตอบข้อหารือเรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง

  การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

  การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  การเสนอตำราสำเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด เป็นผลงานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ

  การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

  คำอธิบาย “รหัส” ในบัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง

  สาขาวิชาการในเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  ข้อแตกต่างของหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาการ

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (จำแนกตามประเภทตำแหน่ง)

  บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (จำแนกตามกลุ่มอาชีพ)

  บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (เฉพาะตำแหน่งที่แตกต่างจากโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่ง ก.พ.อ. ให้คงไว้ชั่วคราว)

ข้อมูลรายละเอียดแต่ละตำแหน่ง

  ตำแหน่งวิชาการ

จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูลย้อนหลัง)

ปี 2558

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนตุลาคม 2558

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนกันยายน 2558

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนสิงหาคม 2558

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนกรกฎาคม 2558

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนมิถุนายน 2558

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนพฤษภาคม 2558

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนเมษายน 2558

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนมีนาคม 2558

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนกุมภาพันธ์ 2558

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนมกราคม 2558

ปี 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนธันวาคม 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนพฤศจิกายน 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนตุลาคม 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนกันยายน 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนสิงหาคม 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนกรกฎาคม 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนมิถุนายน 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนพฤษภาคม 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนเมษายน 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนมีนาคม 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนกุมภาพันธ์ 2557

  จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือนมกราคม 2557

จำนวนผู้ส่งผลงานทางวิชาการย้อนหลัง (ข้อมูลย้อนหลัง)

ปี 2557

  จำนวนผู้ส่งผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เดือนกันยายน 2557

  จำนวนผู้ส่งผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เดือนสิงหาคม 2557

  จำนวนผู้ส่งผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เดือนกรกฎาคม 2557

  จำนวนผู้ส่งผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เดือนมิถุนายน 2557

  จำนวนผู้ส่งผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เดือนพฤษภาคม 2557

  จำนวนผู้ส่งผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เดือนเมษายน 2557

  จำนวนผู้ส่งผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เดือนมีนาคม 2557

  จำนวนผู้ส่งผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เดือนกุมภาพันธ์ 2557

  จำนวนผู้ส่งผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เดือนมกราคม 2557

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme