การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทุกประเภท

ข้อมูลที่ควรทราบ

  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

  การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)  

  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑)

  การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 ระเบียบ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

  การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

  คำอธิบายรายละเอียดของสมรรถนะ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

 

แบบฟอร์ม

  หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรทุกประเภท

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

  คณะบริหารธุรกิจ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  คณะศิลปศาสตร์ 

  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme