แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme