การขอตำแหน่งสายวิชาการและสนับสนุน

สายวิชาการ

๑. ผลงานทางวิชาการ

  ประกาศ มทร. กรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับรองคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

๒. การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. การเทียบตำแหน่ง

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

สายสนับสนุน

๑. การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑

 ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)

  ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)

 ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme