ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำ […]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเกี่ยวกับบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

พร้อมหนังสือนี้ กองบริหารงานบุคคล ขอส่งประกาศมหาวิทยาลั […]

การดำเนินการรองรับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งเรื่อง […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme