ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ภาคความสามารถทั่วไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ ๒๔ […]

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ […]

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด สามารถดูได้ โดยเข้าไปที่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบ […]

ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ มทร.กรุงเทพ เรื่อง การได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพล […]

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนั […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับสมัครเลือ […]

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะทำงานเตรียมควา […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme