ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์เปิดรับสม […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้มีการรับสมัค […]

แจ้งรายชื่อและข้อมูลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์งานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก […]

การรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสม […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการรั […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme